งานเฉลิมฉลองครบรอบ 57 ปี และพิธีเปิดโครงการ Happy home

ประธานในพิธีมอบรางวัลกับเด็กนักเรียน


คุณหญิงสมศรี กันธมาลา มอบของที่ระลึกผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน

ประธานในพิธีและคณะถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับแขกมีเกียรติมัจฉาบำบัด โปรแกรมหนึ่งในโครงการ Happy Homeพระธรรมโกศาจารย์ ปาฐกถาธรรม

ประธานในพิธีให้สัมภาษณ์สื่อ


ผอ.สำนัก ฯ ผอ.ศูนย์ ฯ และคณะเข้าร่วมฟังเทศน์ศาลาธรรม

แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

พิธีสงฆ์งานเฉลิมฉลองครบรอบ 57 และเปิดโครงการ Happy Home